معرفی کتاب

نویسنده: ليندا كاكرورتي
مترجمان: دکتر ميترا حكيم شوشتري و ديگران