اين گروه از سال 1392 در انستيتو روانپزشكي تهران، مركز تحقيقات بهداشت روان شروع به كار كرده است.

اعضاي اين گروه عبارتند از :

  • دكتر ميترا حكيم شوشتري
  • طيبه صابر
  • مريم زماني
  • امين سهراب زاده
  • فرهاد رادفر
  • دكتر بهنام شريعتي
  • دكتر رزيتا حسيني
  • خانم قپانچي
  • علي قاسمي